Strona główna

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna prowadzi rekrutację zewnętrzną...

2015-11-27

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna prowadzi rekrutację zewnętrzną na stanowiska:

  • Elektromonter Sieciowy
  • Elektromonter Układów Pomiarowych Wielkiego Odbioru
  • Elektromonter Urządzeń Rozdzielczych i Stacyjnych
  • Elektromonter linii WN i NN

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru na ww. stanowiska:

 

Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

2015-08-11

W oparciu o komunikat wydany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) informujemy, że ze względu na niski poziom wody w rzekach oraz wysoką temperaturę powietrza i wody wykorzystywanej w cyklu produkcji energii elektrycznej, na  obszarze całego kraju wprowadzone zostały ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.

czytaj więcej >>

Szanowni Klienci PGE Dystrybucja S.A.

2015-08-10

Informujemy Państwa, że zgodnie z Art. 6. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Przemysłu Energetycznego dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest  branżowym świętem energetyków. Dla pracowników energetyki jest to dzień wolny od pracy.
W przypadku reklamacji, zgłoszeń i uwag dotyczących pracy urządzeń elektroenergetycznych prosimy o kierowanie ich na bezpłatny numer telefonu 991.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia

KOMUNIKAT

2015-02-27

W związku z informacjami docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca, prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie ( tel. 81 710 57 02;  81 710 57 39) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( sekretariat@pgedystrybucja.pl ).

Nieruchomości na sprzedaż

2014-12-04

kacperekInformujemy, że PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko – Kamienna ma do sprzedaży nieruchomości zabudowane. Zapraszamy do zapoznania się z listą działek wraz z zabudowaniami.

czytaj więcej >>

Zakończyła się pierwsza edycja programu edukacyjnego dla dzieci na temat bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Inicjatorem i organizatorem akcji był nasz Oddział

2014-10-29

kacperekAkcję przeprowadzono  we wrześniu i październiku. Skierowana była do  przedszkolaków oraz dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.  W jej ramach został  przygotowany  40-minutowy spektakl  lalkowy  pt: „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w gniazdu piszczy”, uczący dzieci zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi.

czytaj więcej >>

Informacja dot. zamieszczenia plakatów reklamowych i haseł wyborczych oraz ogłoszeń na obiektach i elementach infrastruktury elektroenergetycznej należących do PGE Dystrybucja S.A.

2014-10-27

W związku z przeprowadzaniem kampanii wyborczych informujemy, że nie będą wydawane zgody na zamieszczanie plakatów reklamowych i haseł wyborczych oraz ogłoszeń na obiektach i elementach infrastruktury elektroenergetycznej należących do PGE Dystrybucja S.A. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa oraz zapewnieniem niezakłóconego funkcjonowania i eksploatacji wskazanej infrastruktury. Naruszenie niniejszego zakazu skutkować będzie kierowaniem stosownych powiadomień do Policji lub Straży Miejskiej, z wnioskiem o podjęcie środków prawnych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z zm.)

I Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego

2014-09-10

kacperek9 września br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce S.A. odbyło się I Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego zorganizowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
Do udziału w pierwszej edycji  Forum Okręgu Radomsko-Kieleckiego zaproszono przedstawicieli władz samorządowych z ternu działania Oddziału Skarżysko-Kamienna w osobach starostów, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów.

czytaj więcej >>

I Lubelskie Forum Energetyczne.

2014-01-10

9 stycznia br. odbyło się I Lubelskie Forum Energetyczne zorganizowane przez PGE Dystrybucja oddział Lublin. W pierwszej edycji Lubelskiego Forum Energetycznego udział wzięło blisko 100 uczestników - starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z Lubelszczyzny oraz energetyków z PGE Dystrybucja. Organizacja forum jest elementem współpracy spółki z samorządem lokalnym.

czytaj więcej >>

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja

2014-12-31

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje, iż decyzją z dnia 17 grudnia 2013r., znak DRE-4211-80(6)/2013/19029/IV/JCz/BH, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.  Taryfa opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 230(1575) z dnia 17.12.2013r.


Zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2014r.

PGE Dystrybucja społecznie zaangażowana.

2013-12-30

W 2013 roku PGE Dystrybucja zrealizowała liczne projekty z zakresu społecznej  odpowiedzialności biznesu. Spółka uczestniczy w ważnych i kluczowych dla danej społeczności lokalnej inicjatywach społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozwoju lokalnego. Najważniejsze to akcje edukacyjne: Tajniki Energetyki, Prąd mój bezpieczny przyjaciel, Czytam i rysuję z energią oraz akcje charytatywne wspierające potrzebujących: Pływaj z PGE oraz Energetyczny Tornister.

czytaj więcej >>

PGE Dystrybucja zakończyła kolejny etap połączenia Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren

2013-11-20

W PGE Dystrybucja zakończyła się migracja pracowników centrali Oddziału Łódź-Teren z ul. Piotrkowskiej do obiektów Oddziału Łódź-Miasto. Pracownicy centrali Oddziału Łódź-Teren pracują obecnie w kompleksie przy ul. Tuwima w Łodzi oraz w innych obiektach na terenie miasta. Obecnie rozpoczęły się prace prowadzące do poszukiwania innej formy zagospodarowania lub zbycia nieruchomości stanowiącej byłą siedzibę Oddziału Łódź-Teren.

czytaj więcej >>

Inwestycje w PGE Dystrybucja

2013-11-15

W ciągu 9 miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 813 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz inwestycje w sieci SN/nN i stacje 110/SN i SN/SN. Zrealizowane inwestycje umożliwią obniżenie poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej.

czytaj więcej >>

Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2013

2013-10-09

W dniu 25.09.2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DTA-4211-39(5)/2013/19029/III/JCz/BH zatwierdził zgłoszoną na wniosek Spółki zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2013.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania treści zapisów Taryfy OSD do zmiany ustawy Prawo energetyczne – ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984). Decyzja wraz z załączonym wykazem zmian została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 162/(1507) z dn. 26.09.2013 r.
Zmiana Taryfy została przyjęta do stosowania od dnia 11.10.2013r.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dzieciom energetyczne tornistry

2013-08-23

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister”, która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne

czytaj więcej >>

Szanowni Państwo,

2013-01-21

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła restrukturyzacja jednostek terenowych, w wyniku której aktualnie w strukturze organizacyjnej Oddziału funkcjonuje 6 Rejonów Energetycznych (RE).

czytaj więcej >>

PGE Dystrybucja S.A. ogłasza dialog techniczny na temat technologii AMI

2013-07-19

PGE Dystrybucja ogłasza dialog techniczny, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Systemu AMI w dwóch lokalizacjach pilotażowych: Oddział Białystok oraz Oddział Łódź-Miasto.

czytaj więcej >>

PGE Dystrybucja redukuje zużycie energii na potrzeby różnicy bilansowej

2012-10-10

Ograniczając techniczne straty sieciowe oraz przeciwdziałając zjawisku nielegalnego poboru energii elektrycznej PGE Dystrybucja  od początku styczna do końca sierpnia zaoszczędziła blisko 20 mln  zł. Wskaźnik strat sieciowych był w tym okresie na poziomie 6,07 proc.

Wprowadzony w PGE Dystrybucja w ubiegłym roku wieloletni  program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.” ma na celu zmniejszenie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii.

czytaj więcej >>

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

2011-12-30

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

  • DTA-4211-73(6)/2011/19029/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
  • DTA-4211-73(11)/2011/19029/II/KK z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” w pozostałej części, na okres do 31 grudnia 2012 r.,

na podstawie Uchwały Zarządu PGE Dystrybucja S.A. nr 1135/I/2011 z dnia 20.12.2011 roku Taryfa obowiązuje począwszy od dnia 3 stycznia 2012 roku, z wyłączeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

Pliki do pobrania w zakładce Taryfa

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.10.2011r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2011-11-07

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 16.09.2011, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 14.10.2011 proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
W ramach procesu opracowania przedmiotowej instrukcji, użytkownicy systemu zostali poproszeni o przesłanie uwag i propozycji zmian dotyczących opublikowanego projektu IRiESD.
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESD z raportem z procesu konsultacji IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem
www.pgedystrybucja.pl

[zamknij]

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu analizy ruchu na naszej stronie - za pośrednictwem serwisu Google Analytics.
Ustawienie lub pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki akceptującego pliki "cookies" oznacza wyrażenie zgody na taką praktykę.
Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.