Strona główna

Nieruchomości na sprzedaż

2014-12-04

kacperekInformujemy, że PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko – Kamienna ma do sprzedaży nieruchomości zabudowane. Zapraszamy do zapoznania się z listą działek wraz z zabudowaniami.

czytaj więcej >>

Zakończyła się pierwsza edycja programu edukacyjnego dla dzieci na temat bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Inicjatorem i organizatorem akcji był nasz Oddział

2014-10-29

kacperekAkcję przeprowadzono  we wrześniu i październiku. Skierowana była do  przedszkolaków oraz dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.  W jej ramach został  przygotowany  40-minutowy spektakl  lalkowy  pt: „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w gniazdu piszczy”, uczący dzieci zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi.

czytaj więcej >>

Informacja dot. zamieszczenia plakatów reklamowych i haseł wyborczych oraz ogłoszeń na obiektach i elementach infrastruktury elektroenergetycznej należących do PGE Dystrybucja S.A.

2014-10-27

W związku z przeprowadzaniem kampanii wyborczych informujemy, że nie będą wydawane zgody na zamieszczanie plakatów reklamowych i haseł wyborczych oraz ogłoszeń na obiektach i elementach infrastruktury elektroenergetycznej należących do PGE Dystrybucja S.A. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa oraz zapewnieniem niezakłóconego funkcjonowania i eksploatacji wskazanej infrastruktury. Naruszenie niniejszego zakazu skutkować będzie kierowaniem stosownych powiadomień do Policji lub Straży Miejskiej, z wnioskiem o podjęcie środków prawnych, w tym zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z zm.)

I Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego

2014-09-10

kacperek9 września br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce S.A. odbyło się I Forum Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego zorganizowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
Do udziału w pierwszej edycji  Forum Okręgu Radomsko-Kieleckiego zaproszono przedstawicieli władz samorządowych z ternu działania Oddziału Skarżysko-Kamienna w osobach starostów, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów.

czytaj więcej >>

I Lubelskie Forum Energetyczne.

2014-01-10

9 stycznia br. odbyło się I Lubelskie Forum Energetyczne zorganizowane przez PGE Dystrybucja oddział Lublin. W pierwszej edycji Lubelskiego Forum Energetycznego udział wzięło blisko 100 uczestników - starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z Lubelszczyzny oraz energetyków z PGE Dystrybucja. Organizacja forum jest elementem współpracy spółki z samorządem lokalnym.

czytaj więcej >>

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja

2014-12-31

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje, iż decyzją z dnia 17 grudnia 2013r., znak DRE-4211-80(6)/2013/19029/IV/JCz/BH, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.  Taryfa opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 230(1575) z dnia 17.12.2013r.


Zgodnie z decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2014r.

PGE Dystrybucja społecznie zaangażowana.

2013-12-30

W 2013 roku PGE Dystrybucja zrealizowała liczne projekty z zakresu społecznej  odpowiedzialności biznesu. Spółka uczestniczy w ważnych i kluczowych dla danej społeczności lokalnej inicjatywach społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozwoju lokalnego. Najważniejsze to akcje edukacyjne: Tajniki Energetyki, Prąd mój bezpieczny przyjaciel, Czytam i rysuję z energią oraz akcje charytatywne wspierające potrzebujących: Pływaj z PGE oraz Energetyczny Tornister.

czytaj więcej >>

PGE Dystrybucja zakończyła kolejny etap połączenia Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren

2013-11-20

W PGE Dystrybucja zakończyła się migracja pracowników centrali Oddziału Łódź-Teren z ul. Piotrkowskiej do obiektów Oddziału Łódź-Miasto. Pracownicy centrali Oddziału Łódź-Teren pracują obecnie w kompleksie przy ul. Tuwima w Łodzi oraz w innych obiektach na terenie miasta. Obecnie rozpoczęły się prace prowadzące do poszukiwania innej formy zagospodarowania lub zbycia nieruchomości stanowiącej byłą siedzibę Oddziału Łódź-Teren.

czytaj więcej >>

Inwestycje w PGE Dystrybucja

2013-11-15

W ciągu 9 miesięcy 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 813 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne. Główne kierunki inwestowania spółki w tym okresie to przyłączanie nowych odbiorców, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz inwestycje w sieci SN/nN i stacje 110/SN i SN/SN. Zrealizowane inwestycje umożliwią obniżenie poziomu wskaźnika ciągłości zasilania SAIDI w sieci dystrybucyjnej.

czytaj więcej >>

Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2013

2013-10-09

W dniu 25.09.2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DTA-4211-39(5)/2013/19029/III/JCz/BH zatwierdził zgłoszoną na wniosek Spółki zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2013.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania treści zapisów Taryfy OSD do zmiany ustawy Prawo energetyczne – ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984). Decyzja wraz z załączonym wykazem zmian została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 162/(1507) z dn. 26.09.2013 r.
Zmiana Taryfy została przyjęta do stosowania od dnia 11.10.2013r.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dzieciom energetyczne tornistry

2013-08-23

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister”, która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne

czytaj więcej >>

Szanowni Państwo,

2013-01-21

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła restrukturyzacja jednostek terenowych, w wyniku której aktualnie w strukturze organizacyjnej Oddziału funkcjonuje 6 Rejonów Energetycznych (RE).

czytaj więcej >>

PGE Dystrybucja S.A. ogłasza dialog techniczny na temat technologii AMI

2013-07-19

PGE Dystrybucja ogłasza dialog techniczny, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Systemu AMI w dwóch lokalizacjach pilotażowych: Oddział Białystok oraz Oddział Łódź-Miasto.

czytaj więcej >>

PGE Dystrybucja redukuje zużycie energii na potrzeby różnicy bilansowej

2012-10-10

Ograniczając techniczne straty sieciowe oraz przeciwdziałając zjawisku nielegalnego poboru energii elektrycznej PGE Dystrybucja  od początku styczna do końca sierpnia zaoszczędziła blisko 20 mln  zł. Wskaźnik strat sieciowych był w tym okresie na poziomie 6,07 proc.

Wprowadzony w PGE Dystrybucja w ubiegłym roku wieloletni  program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.” ma na celu zmniejszenie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii.

czytaj więcej >>

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

2011-12-30

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje, iż w oparciu o decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

  • DTA-4211-73(6)/2011/19029/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. zatwierdzającą Taryfę w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
  • DTA-4211-73(11)/2011/19029/II/KK z dnia 19 grudnia 2011 r. zatwierdzającą „Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” w pozostałej części, na okres do 31 grudnia 2012 r.,

na podstawie Uchwały Zarządu PGE Dystrybucja S.A. nr 1135/I/2011 z dnia 20.12.2011 roku Taryfa obowiązuje począwszy od dnia 3 stycznia 2012 roku, z wyłączeniem stawek opłaty przejściowej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

Pliki do pobrania w zakładce Taryfa

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 31.10.2011r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2011-11-07

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 16.09.2011, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 14.10.2011 proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
W ramach procesu opracowania przedmiotowej instrukcji, użytkownicy systemu zostali poproszeni o przesłanie uwag i propozycji zmian dotyczących opublikowanego projektu IRiESD.
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESD z raportem z procesu konsultacji IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem
www.pgedystrybucja.pl

[zamknij]

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu analizy ruchu na naszej stronie - za pośrednictwem serwisu Google Analytics.
Ustawienie lub pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki akceptującego pliki "cookies" oznacza wyrażenie zgody na taką praktykę.
Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.